PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely níže uvedené.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ udělený v souladu se zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“).

Klient, tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas realitním zprostředkovatelům (dále jen franšízantům“) Realitní agentury PRORADOST. Níže uvedeným franšízantům správcům a zpracovatelům osobních údajů v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, údaje o příjmech, nákladech (výdajích) a závazcích a bankovní spojení, poskytnutých v souvislosti se zprostředkováním uzavření smlouvy či smluv a s Analýzou příjmů a výdajů, a to za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci předmětu podnikání Společnosti, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s finanční, pojišťovací, zprostředkovatelskou, zajišťovací či investiční činností Společnosti, za účelem zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či v souvislosti se smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Společností, pro poskytování našich služeb, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení formou sms či emailem), případně pro hodnocení platební morálky, za účelem vymáhání pohledávek společností, pro zlepšování kvalita poskytovaných služeb.

Dále Klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii Klient dává souhlas.

Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, byly Společností a každým dalším Správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi předávány, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje, je-li fyzickou osobou, případně údaje o něm jako právnické osobě, je-li právnickou osobou, za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 10 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu s kterýmkoli ze Správců.

Osobní údaje o Klientovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Klient:

– poskytl v souvislosti se žádostí o zprostředkování smluvního či jiného právního vztahu či
s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za účelem obsaženým v rámci souhlasu Klienta, za účelem jednání o smluvním vztahu, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, za účelem předávání jména, příjmení a adresy Klienta z důvodu nabízení obchodu a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

– s tím, že jeho souhlas správci uděluje i k tomu, aby všechny shora uvedené údaje o jeho osobě a fotokopii jeho občanského průkazu předal jiným subjektům jako správcům, zejména finančním institucím a dalším podnikatelským subjektům spolupracujícím se správcem, pokud to bude nezbytné pro plnění smluv, které Klient uzavřel, resp. uzavře nebo které uzavřel  s uvedenými subjekty Správce jako zprostředkovatel jejich služeb, nebo nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smluv uskutečněné na návrh Klienta.

 

Klient není povinen osobní údaje poskytnout a je oprávněn kdykoli písemně udělený souhlas odvolat. Pokud Klient písemně požádá Společnost, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích těchto údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Společnost o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Za účelem odvolání souhlasu, příp. k žádostem dle tohoto odstavce nás prosím kontaktujte na adrese: petra.janstova@email.cz  Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (případně se zasíláním obchodních sdělení), Společnost zpracování ukončí v přiměřené lhůtě dle administrativních možností Společnosti. Odvolání souhlasu se nedotýká zpracování údajů, které je Společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu, na základě zákona.

 

Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Společnost vysvětlení, respektive je oprávněn požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý závadný stav, případně je oprávněn udělený souhlas odvolat. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto odstavce má Klient právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

 

Dále v souladu se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že je skutečným vlastníkem peněžních prostředků, které budou z jeho strany vynaloženy v souvislosti s obchodem nebo obchodním vztahem uzavřeným se společností  Bc. Petra Janštová Realitní agentura PRORADOST, se sídlem Josefa Skupy 1641/17, Ostrava 708 00, nebo touto společností zprostředkovaným, a že tyto peněžní prostředky nepocházejí z výnosů z trestné činnosti nebo z financování terorismu. Ve smyslu ust. § 8 Zákona dále souhlasí s provedením identifikace mé osoby zaznamenáním identifikačních údajů z průkazu totožnosti, ověřením shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a bere na vědomí, že identifikační údaje takto získané, kopie dokladů předložených k identifikaci, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, je správce jako povinná osoba povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodní vztahu s klientem.

Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:

Správcem se rozumí každý jednotlivý franšízant Realitní agentury PRORADOST. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudem, orgánům činným v trestním řízení apod.

Marketingovou činností se rozumí soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů  o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronické pošty.